mapa strony   |   kontakt   |

Najważniejsze akty prawne regulujące działalność S

Wersja archiwalna zmieniona dnia 23.02.2016

 1. Decyzja znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r.- pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1a. Postanowienie znak: DW.II.781-32/10 z dnia z 08.04.2010r. – prostujące oczywista omyłkę powstałą w decyzji znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009 r.

1b. Decyzja znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. - zmieniająca decyzję DW.II.781-28/09 z dnia z 31.12.2009r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1c. Postanowienie znak:DW.II.7222.37.2011 z dnia 16.06.2011 - prostujące oczywista omyłkę powstałą w decyzji znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r.

1d. Decyzja znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012r. – zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

1e. Decyzja znak:DW.II.7222.91.2012 z dnia 28.12.2012r. - zmieniająca decyzję znak: DW.II.781-28/09 z dnia 31.12.2009 r. zmienioną decyzją znak: DW.II.7222.37.2011 z dnia 25.03.2011r. oraz decyzją znak: znak: DW.II.7222.32.2012 z dnia 23.10.2012 r. - udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę oraz do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

2. Decyzja znak:RŚ.III.APol.6620-4/2/02 z dnia 08.07.2002r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie ich odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania.

2a. Decyzja znak:RŚ.III.APol.6620-7/03 z dnia 09.05.2003r. zmieniająca decyzję znak:RŚ.III.APol.6620-4/2/02 z dnia 08.07.2002r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie ich odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania.

2b. Decyzja znak: RŚ.III.APol.6620-52/05 z dnia 22.08.2005r. zmieniająca decyzję znak:RŚ.III.APol.6620-4/2/02 z dnia 08.07.2002r. zmieniona decyzją znak:RŚ.III.APol.6620-7/03 z dnia 09.05.2003r. – udzielającą pozwolenie na wytwarzanie odpadów
z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie ich odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania.
Termin ważności decyzji: 31.12.2015r. – decyzja aktualna w zakresie prowadzenia działalności zbierania odpadów przy ul. Teatralnej.

3. Decyzja znak: DW.II.7715-4/09 z dnia 25.03.2009r. zatwierdzająca „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180.

3a. Decyzja znak: DW.II.7715-10/10 z dnia 14.06.2010r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7715-4/09 z dnia 25.03.2009r. zatwierdzająca „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180”


3b. Decyzja znak: DW.II.7241.1.8.2011 z dnia 11.04.2011r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7715-4/09 z dnia 25.03.2009r. zatwierdzająca „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180”, zmienioną decyzją znak: DW.II.7715-10/10 z dnia 14.06.2010r.


3c. Decyzja znak:DW.II.7241.1.9.2011 z dnia 02.06.2011r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7715-4/09 z dnia 25.03.2009r. zatwierdzającą „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180”, zmienioną decyzją znak: DW.II.7715-10/10 z dnia 14.06.2010r. oraz decyzją znak: DW.II.7241.1.8.2011 z dnia 11.04.2011r.


3d. Decyzja znak: DW.II.7241.1.9.2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7715-4/09 z dnia 25.03.2009r. zatwierdzającą „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. – Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180”, zmienioną decyzją znak: DW.II.7715-10/10 z dnia 14.06.2010r., decyzją znak: DW.II.7241.1.8.2011 z dnia 11.04.2011r. oraz decyzją znak:DW.II.7241.1.9.2011 z dnia 02.06.2011r.
4. Decyzja znak: DW.II.7712-8-43/10 z dnia 13.10.2010r. zatwierdzająca program gospodarki odpadami.
4a. Decyzja znak: DW.II.7240.1.39.2011 z dnia 28.06.2011r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7712-8-43/10 z dnia 13.10.2010 r. zatwierdzająca program gospodarki odpadami.
Tracą moc z dniem 23.01.2013r.na podstawie art.231 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
5. Decyzja znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009r. orzekająca zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II.


5a. Decyzja znak: DW.II.7241.2.2.2012 z dnia 23.03.2012r. zmieniająca decyzję znak: DW.II.7714-2/09 z dnia 14.04.2009 r. orzekającą zgodę na zamknięcie kwater składowiska odpadów K I i K II.


6. Decyzja znak: WSR.IV.7661-1-4/09 z dnia 02.09.2009r. dotycząca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacją, na zamkniętym składowisku K i i K II.
Termin ważności decyzji: 31.12.2012r.


7. Decyzja znak: WSR.IV.7054-1-8/10 z dnia 07.10.2010r. dotycząca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorzowa Wlkp.


8. Zaświadczenie nr 6/2012 z dnia 25.06.2012r. o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku Celowego Gmin MG-6.


9. Decyzja znak: RŚ.III.Dlal.6811-42/05 z dnia 18.11.2005r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.


10. Decyzja znak: DW.II.625-19/10 z dnia 25.05.2010r. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji.


11. Decyzja znak:DW.II.7744.2.5.2012 z dnia 16.11.2012r. zezwalająca na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami – w procesie R14 - bioremediacja odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 163
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 23.02.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl